https://youtube.com/watch?v=avu1Xaly_rI%3Frel%3D0DIMANCHE 12 JUIN 2016
de Lathuy à Namur via Saint-Hubert.